هواساز ایرواشر

هواساز ایرواشر

هواساز ایرواشر

هواسازهای این شرکت با ظرفیت هوادهی 1500CFM  الی 65000CFM  به صورت هواساز ، با ساختار عمودی ، افقی و L شکل با کویل های سرمایشی و گرمایشی با قابلیت نصب انواع فیلتر طراحی و تولید می‌شود.

Air Handling Units

Air handling units are manufactured whit blowing rate from 1500 to 65000 cfm as air washers in three types: vertical / horizontal and L Shape equipped to cooling and heating coils whit capability of installing different types of filters and UVC lamps

محصولات مرتبط

محصولات مرتبط